Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superable /'sju:pərəbl/  

  • Tính từ
    có thể vượt qua được, có thể khắc phục được

    * Các từ tương tự:
    superableness