Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng có thể khắc phục được; chiến thắng; vượt qua được (khó khăn)