Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nịt chặt (nịt vú...)
  (nghĩa bóng) quá khắt khe, quá câu nệ (về đạo đức); khổ hạnh
  các bà cô già của tôi rất khắt khe

  * Các từ tương tự:
  straitlacedly, straitlacedness