Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nịt chặt
    khắt khe; câu nệ (về đạo đức)