Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm hẹp lại, làm chật lại
  làm cho (ai) phải thiếu thốn túng quẫn
  in straitened circumstances
  (xem) circumstance
  to be straitened for
  thiếu thốn, không đủ

  * Các từ tương tự:
  straitened