Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strait-jacket /'streitd ʒækit/  

 • Danh từ
  (y học) áo trói (mặc cho người điên)
  (nghĩa xấu) cái ngăn trở sự phát triển; cái trói tay trói chân
  cái ngăn trở [sự phát triển của] việc kiểm duyệt
  Động từ
  (y học) mặc áo trói cho (ai)
  (nghĩa bóng) ngăn trở sự phát triển của (cái gì); trói tay trói chân
  bị trói tay trói chân bởi cảnh nghèo

  * Các từ tương tự:
  strait jacket