Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strait jacket /'streit'dʤækit/  

  • Danh từ
    áo mặc cho người điên (có hai ống tay thật dài để có thể buộc tay lại)

    * Các từ tương tự:
    strait-jacket