Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stop- press /stɒp'pres/  

 • Danh từ
  (Anh)
  tin giờ chót (đăng trên báo khi báo đã bắt đầu in)
  chỗ [trên tờ] báo đăng tin giờ chót

  * Các từ tương tự:
  stop-press