Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stop-press /'stɔp,pres/  

  • Tính từ
    giờ chót, cuối cùng (tin)

    * Các từ tương tự:
    stop- press