Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stomachic /stə'məkik/  

 • Tính từ
  (thuộc) dạ dày
  làm dễ tiêu; làm cho ăn ngon miệng
  Danh từ
  (y học) thuốc làm dễ tiêu

  * Các từ tương tự:
  stomachically