Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    thuộc dạ dày
    làm cho ăn ngon