Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

staying-power /'steiiŋpaʊə[r]/  

  • Danh từ
    sức chịu đựng; sức dẻo dai

    * Các từ tương tự:
    staying power