Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

staying power /'steiiɳ'pauə/  

  • Danh từ
    sức chịu đựng, sức dẻo dai

    * Các từ tương tự:
    staying-power