Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stage direction /'steidʒdirek∫n/  

  • Danh từ
    bản hướng dẫn diễn xuất

    * Các từ tương tự:
    stage directions