Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stage directions /'steidʤdi'rekʃn/  

  • Danh từ số nhiều
    (sân khấu) bản hướng dẫn cách diễn (cách đi đứng, diễn xuất...)