Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đậu quả khô tách đôi

    * Các từ tương tự:
    split peas