Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hạt đậu khô tách làm đôi