Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splenetical /spli'netik/  

 • Tính từ+ (splenetical) /spli'netikl/
  (thuộc) lách, (thuộc) tỳ
  u uất, chán nản u buồn, buồn bực
  Danh từ
  (y học) thuốc chữ bệnh đau lách
  (y học) người bị đau lách
  người hay u buồn, người hay buồn bực

  * Các từ tương tự:
  splenetically