Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc lách
    dễ nổi giận; cáu gắt