Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spatula /'spæt∫ʊlə/  

  • Danh từ
    dao trộn, dao phết (dùng khi nấu ăn hay khi trộn thuốc vẽ)
    (y học) cái dè lưỡi

    * Các từ tương tự:
    spatular, spatulate