Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spatular /'spætjulə/  

  • Tính từ
    (sinh vật học) hình thìa (lá, bộ lông đuôi của chim...)