Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soundless /'saʊndlis/  

  • Tính từ
    không có tiếng động

    * Các từ tương tự:
    soundlessly