Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soundlessly /'saʊndlisli/  

  • Phó từ
    không gây tiếng động
    he crept soundlessly into the room
    nó bò vào phòng không một tiếng động