Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

someplace /'sʌmpleis/  

  • Phó từ
    (Mỹ)
    như somewhere