Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smart-pants /'smɑ:tpænts/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    như smart alec