Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhếch nhác, bẩn thỉu

    * Các từ tương tự:
    sluttishly, sluttishness