Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    xem slinky
    lén lút
    uốn éo (để gợi tình dục); uốn lượn