Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  õng ẹo
  her slinky way of dancing
  cách nhảy õng ẹo của chị ta
  bó sát (quần áo)
  a slinky nightdress
  chiếc áo ngủ bó sát người