Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sky-born /'skai'bɔ:n/  

  • Tính từ
    (thơ ca) sinh ra ở cõi tiên, vốn là người thần tiên

    * Các từ tương tự:
    sky-borne