Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (quân sự) vận chuyển bằng đường không