Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gờ; viền; rìa
  vải để may quần, váy
  gỗ viền chân tường

  * Các từ tương tự:
  skirting-board