Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skirting-board /'skɜ:tiŋ bɔ:d/  

  • Danh từ
    ván [lát] chân tường