Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skipping-rope /'skipiɳroup/  

  • Danh từ
    dây để nhảy (nhảy dây)

    * Các từ tương tự:
    skipping- rope