Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skipping- rope /'skipiŋ rəʊp/  

  • Danh từ
    dây [để] nhảy dây

    * Các từ tương tự:
    skipping-rope