Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lặn dưới nước (không mang áo lặn)

    * Các từ tương tự:
    skin-diver