Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skin-diver /'skindaivə[r]/  

  • Danh từ
    người lặn