Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xèo xèo
  mỡ xèo xèo trong chảo
  một ngày nóng muốn chảy mỡ
  Danh từ
  tiếng xèo xèo

  * Các từ tương tự:
  sizzler