Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    ngày nóng chảy mỡ, ngày nóng như thiêu