Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shotgun /∫ɒtgʌn/  

  • Danh từ
    súng bắn đạn ghém

    * Các từ tương tự:
    shotgun wedding