Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shot-put /'∫ɒtpʊt/  

  • Danh từ
    (số ít) (cách viết khác putting the shot)
    cuộc thi đẩy tạ

    * Các từ tương tự:
    shot-putter