Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đẩy tạ, người ném tạ