Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

short circuit /∫ɔ:t'sɜ:kit/  

  • Danh từ
    (điện học) (cách viết khác khẩu ngữ short)
    mạch chập

    * Các từ tương tự:
    short-circuit