Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shooter /'∫u:tə[r]/  

  • Danh từ
    (tiếng lóng)
    súng

    * Các từ tương tự:
    -shooter