Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (trong danh từ ghép)
  người bắn
  người bắn giỏi, tay thiện xạ
  súng
  súng lục, súng sáu

  * Các từ tương tự:
  shooter