Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoe-leather /'ʃu:leðə/  

 • Danh từ
  da đóng giày
  as good a man as ever trod shoe-leather
  con người tốt nhất trần gian

  * Các từ tương tự:
  Shoe-leather cost of inflation