Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shirt-sleeve /'∫ɜ:tsli:v/  

  • tay áo sơ mi
    in one's shirt-sleeve
    mặc áo sơ mi trần (không có vét tông)

    * Các từ tương tự:
    shirt-sleeves