Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shirt-sleeves /'ʃə:tsli:vz/  

  • Danh từ số nhiều
    in one's shirt-sleeves mặc áo sơ mi trần