Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • dạng viết tắt của she is hoặc she has

    * Các từ tương tự:
    she's