Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • dạng viết tắt của she had, she would

    * Các từ tương tự:
    she'd