Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nông nô
    (nghĩa bóng) thân nông nô, thân trâu ngựa (bị bạc đãi, bóc lột)

    * Các từ tương tự:
    serfage, serfdom, serfhood